Guillemot Corporation SA. Online Algemene Verkoopvoorwaarden (shop.thrustmaster.com)

Guillemot Corporation SA. Online Algemene Verkoopvoorwaarden (shop.thrustmaster.com/nl_nl/)

Laatst bijgewerkt: 04 juli, 2022

 

Het bedrijf Guillemot Corporation SA, met een kapitaal van € 11,771,359.60, het statutair adres gevestigd aan de Place du Granier, BP 97143, 35571 Chantepie CEDEX, Frankrijk, geregistreerd onder nummer 414 196 758 in het handelsregister van Rennes (hierna "Guillemot"), biedt aan geïnteresseerde partijen, via haar website shop.thrustmaster.com/nl_nl/ (hierna de "Website"), producten te koop aan onder de merknaam Thrustmaster (hierna het "Product" of de "Producten").

Door bevestiging van de bestelling krijgt de gebruiker van de Website de status van "Klant" (hij of zij, hierna aangesproken als hij) en dit betekent automatisch dat de Klant deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna de "Algemene Verkoopvoorwaarden") onvoorwaardelijk naleeft en accepteert, en dat deze Algemene Verkoopvoorwaarden voorrang hebben op elk ander document verstrekt door de Klant. Guillemot kan de Algemene Verkoopvoorwaarden te allen tijde wijzigen door hiervan een nieuwe versie te publiceren op de Website. De van toepassing zijnde Algemene Verkoopvoorwaarden zijn die welke van kracht zijn op de datum van de bestelling (hierna de "Bestelling").

Artikel 1: Doel van de overeenkomst

Het doel van deze Algemene Verkoopvoorwaarden is de voorwaarden vast te leggen waaraan de online verkoop van Producten op te Website dient te voldoen. De beschrijving en de prijs van elk Product staan vermeld op de Website. De Klant erkent op de hoogte te zijn van genoemde beschrijving en prijs, en deze onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. Indien de Klant de Algemene Verkoopvoorwaarden niet accepteert, geheel of gedeeltelijk, dan kan de Klant geen Bestelling plaatsen op de Website.

Het aanbod tot verkoop is voornamelijk gericht aan personen die de wettelijke bevoegdheid hebben overeenkomsten aan te gaan, gevestigd zijn binnen de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland en die beschouwd worden als consumenten zoals gedefinieerd door de Franse consumentenwet, namelijk personen die handelen voor doeleinden die buiten hun beroepsactiviteit vallen.

Het is duidelijk dat deze Algemene Verkoopvoorwaarden niet van toepassing zijn op klanten van Guillemot met een professionele capaciteit en met een open klantaccount bij Guillemot. Mocht een professionele klant echter een Product aanschaffen via de Website, dan erkent hij dat hij door deze Algemene Verkoopvoorwaarden te accepteren geen gebruik kan maken van Artikel 4.3, 4.4, 6.4 en 9.

Artikel 2: Beschrijving van het aanbod

2,1. Algemene beschrijving van het aanbod op de gehele Website

Producten worden te koop aangeboden in zoverre de beschikbare voorraden strekken. De Klant wordt via de Website geïnformeerd over het niet leverbaar zijn van Producten.

In het geval een besteld Product niet leverbaar is, zal de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht en zal de Klant de mogelijkheid krijgen ofwel (i) de gehele Bestelling te annuleren via het annuleringsformulier, ofwel (ii) te wachten tot de volledige Bestelling leverbaar is en verzonden kan worden. In het geval de Bestelling wordt geannuleerd, zal de Klant binnen veertien (14) dagen na de verzending van de kennisgeving van annulering het bedrag betaald voor de Bestelling terugbetaald krijgen.

De belangrijkste kenmerken van de Producten staan vermeld in de productbladen gepubliceerd op de Website (hierna de "Productbladen"). Deze Productbladen bevatten met name een foto van het Product en een technische beschrijving van het Product. Guillemot kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in Productbladen.

Guillemot behoudt zich het recht voor de Productbladen op elk gewenst moment te wijzigen of in te trekken en het is daarom de verantwoordelijkheid van de Klant om de Productbladen te raadplegen voordat hij het aanbod accepteert. Indien de Klant vragen heeft over een Product dan kan hij contact opnemen met Guillemot via het formulier op de Website in de sectie "CONTACT OPNEMEN".

2.2 Producten in de sectie "Deals"

Producten die beschikbaar zijn voor verkoop in de sectie "Deals" van de Website zijn Producten die niet meer leverbaar zijn, Producten met een beschadigde verpakking of gebruikte Producten.

2.2.1 Producten die niet meer leverbaar zijn

"Producten die niet meer leverbaar zijn" verwijst naar Producten die niet meer worden gemaakt nadat er een nieuwe versie van is uitgebracht. Dit zijn de laatste nog resterende nieuwe exemplaren voordat de voorraad wordt opgeruimd.

2.2.2 Producten met beschadigde verpakking

"Producten met beschadigde verpakking" verwijst naar een nieuw Product uit de voorraad van Guillemot of uit de voorraad van één van haar zakelijke klanten, waarvan de verpakking is gewijzigd of beschadigd tijdens de opslag of de logistieke verwerking.

2.2.3 Gebruikte Producten

"Gebruikte Producten" verwijst naar elk Product dat door een klant is teruggestuurd naar Guillemot. Het Product, de accessoires en/of de verpakking kunnen sporen vertonen van gebruik zoals slijtage, krassen of verkleuringen. Niettemin zijn gebruikte Producten door Guillemot aan allerlei inspecties onderworpen en worden ze geleverd compleet met de verpakking en alle originele items.

Artikel 3: Inwerkingtreding en geldigheidsduur

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden treden in werking op de datum van bevestiging van de Bestelling door de Klant, overeenkomstig de in Artikel 4 genoemde voorwaarden.

De koopovereenkomst tussen Guillemot en de Klant wordt gesloten voor de tijd die nodig is voor het leveren van de bestelde Producten en eindigt bij het aflopen van de door Guillemot te leveren garanties en verplichtingen.

Artikel 4: Bestelvoorwaarden

4.1 Bestelprocedure

De Klant dient een Bestelling te plaatsen via de Website na zichzelf te hebben geïdentificeerd door middel van het invoeren van zijn e-mailadres en zijn wachtwoord. Voor een eerste Bestelling dient de Klant een klantaccount aan te maken met behulp van de op de Website beschreven procedure.

Na zorgvuldige raadpleging van de Productbladen kan de Klant zijn keuze van Producten toevoegen aan de winkelwagen en vervolgens de inhoud van deze winkelwagen valideren.

Op elk moment tijdens zijn bezoek aan de Website en voordat hij zijn Bestelling bevestigt, kan de Klant de inhoud van zijn winkelwagen valideren of wijzigen, of Producten verwijderen uit zijn winkelwagen.

Nadat de Klant de inhoud van zijn winkelwagen heeft gevalideerd door te klikken op de knop "GA NAAR AFREKENEN" wordt hij gevraagd — ofwel zich aan te melden op zijn klantaccount — ofwel een klantaccount aan te maken. De Klant moet met name:

 • zijn factuur- en afleveradres opgeven of corrigeren;
 • de verzendwijze selecteren;
 • zijn Bestelling (Product(en)), bestelde hoeveelheid, verzendwijze) zorgvuldig controleren;
 • de Algemene Verkoopvoorwaarden accepteren;
 • de betaalwijze selecteren;
 • de gegevens opgeven die nodig zijn voor het betalen van zijn Bestelling.

Om de transactie te kunnen autoriseren, wordt de identiteit van de houder van de voor de Bestelling gebruikte creditcard gecontroleerd door een 3D Secure authenticatiesysteem. Omdat de identificatieprocedure specifiek is voor elke bank, moet iedere Klant de te gebruiken authenticatieprocedure met zijn of haar bank verifiëren.

Nadat de betaling door de bank is geautoriseerd, wordt de Bestelling bevestigd en wordt de koopovereenkomst tussen Guillemot en de Klant geacht te zijn gesloten. De Klant zal een e-mail van Guillemot ontvangen die de Bestelling bevestigt. Guillemot moet vervolgens maximaal dertig (30) dagen na sluiting van de koopovereenkomst de Bestelling aan de Klant leveren.

Guillemot behoudt zich het recht voor elke Bestelling en/of levering te annuleren, van welke aard dan ook en in welke fase van voltooiing dan ook, in geval van wanbetaling van de gehele of gedeeltelijke betaling van enig bedrag verschuldigd door de Klant, in geval van een betalingsprobleem, of in geval van fraude of poging tot fraude met betrekking tot het gebruik van de Website, met inbegrip van betrekking hebbende op eerdere Bestellingen.

Voor vragen over de voorwaarden van de Bestelling kan de Klant contact opnemen met de klantenservice van Guillemot via het formulier op de Website in de sectie "KLANTENSERVICE" van zijn klantaccount.

4.2 Vooruitbestellingen

Guillemot stelt Klanten in staat bepaalde Producten op de Website vooruit te bestellen. Een “Vooruitbestelling” is een Bestelling op de Website op een eerder tijdstip dan de officiële uitgiftedatum van een nieuw Product of de datum waarop een niet meer leverbaar Product opnieuw beschikbaar komt in de voorraad van Guillemot. De aanwezigheid van het “Vooruitbestellen”-label op de Product-pagina geeft aan dat de Klant dit Product vooruit kan bestellen.

Klanten die een Vooruitbestelling hebben geplaatst voor een Product krijgen de garantie dat hun Product wordt gereserveerd en met voorrang aan hen wordt verzonden zodra het officieel is uitgebracht op de website, of wanneer het weer leverbaar is uit de voorraad van Guillemot.

Een Vooruitbestelling houdt in dat de Klant een wachttijd tot enkele weken accepteert totdat het Product wordt geleverd.

Een Klant mag slechts één exemplaar vooruitbestellen per Product dat beschikbaar is als Vooruitbestelling.

Een Klant mag slechts één Vooruitbestelling per keer bestellen. Zodra de Klant een vooruitbesteld Product heeft ontvangen, mag hij een nieuwe Vooruitbestelling bestellen.

In het geval een Klant tegelijkertijd een Vooruitbestelling en een Bestelling heeft geplaatst voor Producten op voorraad, ontvangt de Klant de beschikbare Producten binnen de periodes zoals aangegeven in Artikel 6.2 van de Algemene Verkoopvoorwaarden.

Voorraad van vooruit te bestellen Producten is beperkt. Vooruitbestellingen worden verwerkt in de volgorde waarin ze zijn ontvangen.

Een vooruit besteld Product moet betaald worden bij bevestiging van de Vooruitbestelling.

Guillemot behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht:

 • De officiële uitgiftedatum uit te stellen van een nieuw Product;
 • De datum uit te stellen waarop een Product dat niet meer op voorraad is weer op voorraad wordt genomen;
 • Vooruitbestellingen te annuleren.

Klanten die een Vooruitbestelling hebben geplaatst, krijgen per e-mail bericht als een datum wijzigt of als hun Vooruitbestelling wordt geannuleerd.

In het geval een Vooruitbestelling wordt geannuleerd door Guillemot, ontvangt de Klant het bedrag terug dat hij heeft betaald bij het bevestigen van de Vooruitbestelling. Indien een Vooruitbestelling wordt geannuleerd, heeft de Klant geen recht op welke andere schadevergoeding dan ook.

Een Klant kan een Vooruitbestelling op elk gewenst moment en kosteloos annuleren tot aan het moment dat het Product wordt verzonden via de sectie "KLANTENSERVICE" van zijn account.

4.3 Uitoefening van annuleringsrecht

In zijn hoedanigheid als consument, mag de Klant annuleren binnen veertien (14) dagen na de dag waarop een Product is geleverd, zonder opgaaf van reden en zonder enige boete te hoeven betalen. De periode van veertien (14) dagen begint bij het begin van het eerste uur van de dag die volgt op de ontvangst van het Product en eindigt bij het verstrijken van het laatste uur van de laatste dag van de periode.
In het geval van een bestelling met meer dan één Product dat apart wordt geleverd, of een bestelling met één Product dat uit meerdere onderdelen bestaat, wordt de annuleringsperiode beschouwd te beginnen op de datum van ontvangst van het laatste Product. De dag waarop het laatste Product wordt ontvangen, maakt geen deel uit van de annuleringsperiode.

Indien deze periode van veertien (14) dagen verstrijkt op een zaterdag, een zondag, een wettelijke feestdag of een niet-werkdag, dan wordt deze periode verlengd tot de volgende werkdag.

Om het annuleringsrecht uit te oefenen, dient de Klant dit annuleringsformulier af te drukken en in te vullen en het naar Guillemot te sturen — door het per aangetekende post met ontvangstbevestiging naar het volgende adres te sturen: GUILLEMOT CORPORATION S.A., Service Client eshop, BP 2, 56204 LA GACILLY CEDEX, Frankrijk; of via zijn of haar klantaccount, door het volgende te doen: klik op "CONTACT OPNEMEN" > log in op de website voor technische ondersteuning > klik op " Aanvraagen" > klik op "Toevoegen Aanvraag" > vul in de sectie "DETAILS" alle verplichte velden in en selecteer de ondersteuningscategorie "ESHOP Order/Cancelation/Withdrawal " > scan en upload het ingevulde formulier in de sectie "DOCUMENTS" > klik op "Opslaan". Na ontvangst van het online formulier zal Guillemot per e-mail de ontvangst bevestigen.

In geval van annulering door de Klant, zal Guillemot de Klant het bedrag van de geannuleerde Producten terugbetalen inclusief verzendkosten (exclusief bijkomende kosten die mogelijk zijn ontstaan ​​indien de Klant een verzendwijze heeft gekozen anders dan de goedkoopste standaard verzendwijze aangeboden door Guillemot) zonder ongerechtvaardigd uitstel en in elk geval uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de datum waarop Guillemot werd geïnformeerd over besluit tot annulering van de Klant. Guillemot behoudt zich het recht voor om de terugbetaling uit te stellen tot het moment waarop de geretourneerde Producten zijn ontvangen of tot het moment waarop de Klant een bewijs van verzending van de producten heeft verstrekt, welke van de twee het eerst valt. Guillemot zal de terugbetaling verwerken via dezelfde betalingsmethode als die welke door de Klant werd gebruikt voor de oorspronkelijke transactie.

De Klant moet de Producten retourneren aan Guillemot Corporation SA, Rue de l'Epine, 56910 Carentoir, Frankrijk, onverwijld en in elk geval uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de datum waarop de Klant Guillemot heeft geïnformeerd over zijn besluit tot annulering. Deze termijn wordt geacht te zijn nageleefd indien de Klant de Producten retourneert voor het verstrijken van de termijn van veertien (14) dagen.

De Klant is verantwoordelijk voor de directe kosten van het retourneren van de Producten. Guillemot accepteert geen verzendingen waarvoor nog verzendkosten moeten worden betaald.

De Klant moet een eventueel door de KLANTENSERVICE van Guillemot verstrekt retour- of referentienummer duidelijk aangeven op de buitenkant van de verpakking.

De Klant moet de Producten retourneren in een deugdelijke verpakking om te voorkomen dat de Producten beschadigd kunnen raken tijdens transport. Guillemot is niet aansprakelijk voor schade aan geretourneerde Producten als gevolg van ongeschikte of ondeugdelijke verpakking, of als gevolg van onvoldoende of ontbrekende bescherming van de Producten in de verpakking.

Elk geretourneerd Product moet in perfecte staat zijn, dat wil zeggen in de originele verpakking, onbeschadigd en vergezeld van alle accessoires (documentatie, kabels, afstandsbedieningen, installatie-cd's, etc.). De Klant zal aansprakelijk worden gesteld voor abnormaal gebruik van het Product (met name voor gebruik waardoor het Product niet meer opnieuw kan worden verkocht), voor elke waardevermindering van het Product voortvloeiend uit enige behandeling anders dan die nodig is om de aard, de kenmerken en de goede werking van het Product vast te stellen, en voor gebruik dat niet strookt met de grondslagen van privaatrecht zoals goedertrouw of ongegronde verrijking.

4.4 Uitzondering met betrekking tot uitoefening van annuleringsrecht

In het geval de Klant een Product bestelt in een digitaal formaat dat niet beschikbaar is op een fysieke drager en alleen beschikbaar is voor online download, gaat de Klant er uitdrukkelijk mee akkoord dat:

 • levering van de elektronische inhoud plaats vindt tegelijkertijd met de betaling van de Bestelling, en dat
 • hij afstand doet van zijn recht op annulering.

Artikel 5: Financiële voorwaarden en betalingsvoorwaarden

5.1 Prijs

De prijs van een Product is die welke is aangegeven op het Productblad. De aangegeven bedragen zijn inclusief alle belastingen en exclusief verzendkosten, en zijn vermeld in euro's.

De prijs kan ook inclusief belastingen of bijdragen zijn, vooral met betrekking tot het milieu. Indien een of meer van deze belastingen of bijdragen wordt gewijzigd, zij het verhoogd of verlaagd, dan wordt deze wijziging mogelijk verwerkt in de verkoopprijs van het betreffende Product. Dezelfde situatie is van toepassing wanneer een belasting of bijdrage wordt gecreëerd.

De prijs moet volledig worden betaald bij plaatsing van de Bestelling anders wordt de Bestelling geacht te zijn geannuleerd.

Alle telecommunicatiekosten voor toegang tot de Website zijn uitsluitend voor rekening van de Klant.

5.2 Verzendkosten

Het bedrag van de verzendkosten is afhankelijk van het bedrag van de Bestelling, het totale gewicht van de Producten en de door de Klant gekozen verzendwijze (zie onderstaande tabellen). In elk geval wordt het bedrag van de verzendkosten kenbaar gemaakt aan de Klant voorafgaand aan de bevestiging van de Bestelling.

 

Standaard verzendwijze

Bestelling ten bedrage van in totaal minder dan € 49,99 (inclusief belastingen).

Van 0 tot 8 kg

€ 8

Meer dan 8 kg

€ 20

Bestelling ten bedrage van in totaal € 49,99 (inclusief belastingen) of meer.

Gratis

 

Express verzendwijze

Van 0 tot 4,99 kg

€ 10

Van 5 tot 19,99 kg

€ 15

20 kg of meer

€ 30

5.3 Betalingsvoorwaarden

De betaling wordt door de Klant verricht bij plaatsing van de Bestelling. Het volledige bedrag van de Bestelling wordt in rekening gebracht op de dag van bevestiging van de Bestelling.

De Klant kan zijn aankopen betalen via een van de volgende betaalmethoden:

 • Creditcard: Visa, MasterCard;
 • PayPal®-account: bij betaling van de Bestelling wordt de Klant automatisch doorgeleid naar zijn PayPal®-account.

Online betalingen op de Website met een creditcard vinden plaats via Guillemot’s service provider verantwoordelijk voor het verwerken van betalingen.

5.4 Elektronische facturering

Door het accepteren van deze Algemene Verkoopvoorwaarden stemt de Klant uitdrukkelijk in met het ontvangen van een elektronische factuur. Deze factuur wordt in PDF-indeling aan de Klant verstuurd via e-mail.

Artikel 6: Verzending van de Bestelling

6.1 Verzendregio

Producten kunnen alleen in Nederland worden geleverd.

6.2 Verzendwijzes en levertijden

De Klant kan kiezen tussen twee beschikbare verzendwijzes voordat hij zijn Bestelling bevestigt:

 • Standaard verzendwijze: levering binnen 5-7 werkdagen, of
 • Express verzendwijze: levering binnen 2-3 werkdagen.

Deze levertijden komen overeen met de gegevens aangeleverd door derden die verantwoordelijk zijn voor het leveren van de verzendingen (de "Vervoerder" of "Vervoerders"). De tijden worden berekend vanaf het moment dat een e-mail met verzendbevestiging voor de Bestelling aan de Klant is verzonden.

Bestellingen die van vrijdagmiddag tot en met zondag zijn geplaatst, worden verzonden vanaf de maandag daarop (behalve in het geval deze maandag een officiële feestdag of anderszins geen werkdag is).

In geen enkel geval is de Klant gerechtigd de Bestelling rechtstreeks in te trekken bij Guillemot.

Met betrekking tot Express verzendwijze: Guillemot kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval de Vervoerder de deadline voor de Express verzendwijze niet haalt.

6.3 Afleveradres

Bij het plaatsen van de Bestelling geeft de Klant een afleveradres (binnen het aflevergebied) op indien dit afwijkt van het factuuradres.

De Klant is als enige verantwoordelijk voor enig bezorgprobleem tengevolge van een fout in het afleveradres dat bij het plaatsen van de Bestelling door de Klant is opgegeven, of tengevolge van een gebrek aan nauwkeurigheid met betrekking tot dit adres.

6.4 Informatie over levering

Guillemot moet maximaal dertig (30) dagen na sluiting van de koopovereenkomst de Bestelling aan de Klant leveren. Als niet aan deze termijn kan worden voldaan, moet Guillemot dit aan de Klant laten weten via e-mail. De Klant kan dan Guillemot toestemming geven de Bestelling te leveren binnen een redelijke extra termijn. Hij doet dit ofwel:

 • Via het formulier op de website in de sectie "KLANTENSERVICE" van zijn klantaccount, of
 • Per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging, verzonden naar het volgende adres: Guillemot Corporation SA, SAV e-shop, BP 2, 56204 La Gacilly, Frankrijk.

In het geval Guillemot niet in staat is de Producten binnen de door de Klant toegestane redelijke extra termijn te leveren, heeft de Klant het recht de Bestelling te annuleren. Hij doet dit ofwel:

 • Via het formulier op de website in de sectie "KLANTENSERVICE" van zijn klantaccount, of
 • Per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging, verzonden naar het volgende adres: Guillemot Corporation SA, SAV e-shop, BP 2, 56204 La Gacilly, Frankrijk.

In het geval de Bestelling nog niet is verzonden wanneer het door de Klant verzonden annuleringsbericht wordt ontvangen, zal de verzending worden geannuleerd en krijgt de Klant alle in rekening gebrachte bedragen terugbetaald binnen veertien (14) dagen na ontvangst van dit annuleringsbericht.

In het geval de Bestelling al door Guillemot is verzonden wanneer het door de Klant verzonden annuleringsbericht wordt ontvangen, kan de Klant, indien hij dit wenst, de ontvangen Producten retourneren gebruik makend van zijn recht tot annulering volgens de voorwaarden gesteld in Artikel 4.3 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

Guillemot kan niet aansprakelijk worden gesteld indien een eventueel probleem met levering te wijten is aan de Klant of het gevolg is van een onvoorzienbare en onoverkomelijke daad door een derde partij in de overeenkomst, of het gevolg is van overmacht in de zin van de Franse jurisprudentie.

6.5 Mislukte levering

In het geval de levering niet kan plaatsvinden (als bijvoorbeeld de ontvanger niet aanwezig is op het afleveradres op de dag van de levering of als er een probleem is met het opgegeven afleveradres) dan kan de Vervoerder rechtstreeks contact opnemen met de Klant om de levering van de Bestelling te regelen.

In het geval van een mislukte levering en de terugkeer van de Producten bij Guillemot, zal Guillemot per e-mail contact opnemen met de Klant met het verzoek zijn afleveradres binnen twaalf (12) dagen te bevestigen. De Producten zullen opnieuw worden verzonden zonder extra kosten voor de Klant als het bevestigde adres overeenkomt met het adres dat werd opgegeven toen de Bestelling werd geplaatst. Indien deze twee adressen echter verschillen, dan moet de Klant de kosten betalen van het opnieuw verzenden van de Producten in overeenstemming met de door Guillemot aangegeven procedure. Indien de Klant niet binnen de gestelde termijn reageert, zal Guillemot de Bestelling annuleren en de Klant de prijs van de Producten terugbetalen, verminderd met de kosten van de oorspronkelijke verzending, indien van toepassing.

6.6 Controle van de Bestelling bij ontvangst van levering

Voor het leveren van een Bestelling is een handtekening van ontvangst nodig. Bij levering van de Producten door de Vervoerder, moet de Klant de staat van de verpakking controleren (om te bepalen of de verpakking is beschadigd, geopend, bevuild door een vloeistof, enz.) en controleren dat de ontvangen Producten overeenstemmen met de Bestelling.

 • In het geval van eventuele problemen geconstateerd in het bijzijn van de Vervoerder moet de Klant (i) de levering weigeren en de geconstateerde problemen aangeven op de leveringsbon van de Vervoerder, en (ii) Guillemot binnen achtenveertig (48) uur na datum van levering hierover informeren, hetzij door het contactformulier dat te vinden is op de Website in de sectie "KLANTENSERVICE" van zijn klantaccount online in te vullen en in te dienen, hetzij via het telefoonnummer vermeld op de leveringsbon.
 • In het geval van eventuele problemen geconstateerd wanneer de Vervoerder niet aanwezig is, moet de Klant Guillemot binnen achtenveertig (48) uur na datum van levering hierover informeren, hetzij door het contactformulier dat te vinden is op de Website in de sectie "KLANTENSERVICE" van zijn klantaccount online in te vullen en in te dienen, hetzij via het telefoonnummer vermeld op de leveringsbon.

Indien deze procedure niet wordt nageleefd, is verhaal op de Vervoerder of Guillemot niet mogelijk. In het bijzonder zal de Klant geen recht hebben een restitutie te vragen, noch te vragen dat Guillemot de Producten opnieuw verzendt.

In het geval het Product niet voldoet in soort of in kwaliteit aan de in het Productblad gepubliceerde specificaties, of in het geval van een ontbrekend Product, moet de Klant Guillemot informeren door het contactformulier dat te vinden is op de Website in de sectie "KLANTENSERVICE" van zijn klantaccount online in te vullen en in te dienen, en voldoen, waar van toepassing, aan de retourprocedure uiteengezet in Artikel 8.

Artikel 7: Claims en after-sales service

Eventuele claims moeten door de Klant bij Guillemot worden ingediend door het contactformulier op de Website in de sectie "KLANTENSERVICE" van de klantaccount van de Klant online in te vullen en in te dienen, waarbij datum en nummer van de Bestelling vermeld moeten worden.

Artikel 8: Retourprocedure voor Producten

In het geval Producten geretourneerd worden op grond van Artikel 6.6 of 9, moet de Klant een retourautorisatienummer verkrijgen van de after-sales service van Guillemot door een verzoek in te dienen door het contactformulier op de Website in de sectie "KLANTENSERVICE" van zijn klantaccount online in te vullen en in te dienen. De klant moet het retourautorisatienummer vermelden op de verpakking waarin de Producten worden geretourneerd.

Het is duidelijk dat producten die worden geretourneerd zonder een retourautorisatienummer geweigerd zullen worden door Guillemot en dat er in dat geval geen terugbetaling plaats vindt aan de Klant.

Producten moeten worden geretourneerd naar het volgende adres: Guillemot Corporation SA, Rue de l'Epine, 56910 Carentoir, Frankrijk.

De te retourneren Producten moeten door de Klant met de grootst mogelijke zorg worden verpakt om transportschade te voorkomen. Guillemot is niet aansprakelijk voor schade aan een geretourneerd Product als gevolg van ongeschikte of ondeugdelijke verpakking, of als gevolg van onvoldoende of ontbrekende bescherming van de Producten in de verpakking.

De kosten van het retourneren van Producten in de gevallen bedoeld in Artikel 6.6 en 9, komen voor rekening van Guillemot, onder voorbehoud dat de Klant de instructies van Guillemot met betrekking tot het retourneren van Producten heeft opgevolgd.

Artikel 9: Garantie

9.1 Wettelijke garantie

Op alle Producten die op de Website worden verkocht, zijn de wettelijke garantievoorwaarden van toepassing zoals bepaald in artikel L.217-3 en volgende van de consumentenwet en artikel 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, zolang de Producten zijn gebruikt en onderhouden volgens normaal gebruik en onderhoud.

 • Wettelijke garantie van overeenstemming (artikel L.217-3 tot L.217-20 van de consumentenwet):

Als het Product:

 • ongeschikt is voor gebruik dat normaal kan worden verwacht van een product van hetzelfde type;

of

 • niet overeenkomt met de beschrijving, het type, de hoeveelheid, de kwaliteit en andere kenmerken, in het bijzonder wat betreft duurzaamheid, functionaliteit, compatibiliteit, interoperabiliteit, veiligheid of elk ander kenmerk uiteengezet in de overeenkomst of die de Klant redelijkerwijs kan verwachten voor producten van hetzelfde type; of
 • niet alle accessoires bevat, met inbegrip van de verpakking en de instructies voor de installatie die dienen verstrekt te worden overeenkomstig de overeenkomst, of die de Klant redelijkerwijs kan verwachten;
  dan kan de Klant de wettelijke garantie van overeenstemming afdwingen binnen een periode van twee (2) jaar na levering van het Product. De Klant dwingt deze garantie af door contact op te nemen met Guillemot door het contactformulier op de website in de sectie "KLANTENSERVICE" van zijn klantaccount online volledig in te vullen en in te dienen. Daarbij dient de Klant (i) ervoor te zorgen dat het nummer en de datum van de Bestelling overeenkomen met het Product waarvoor de Klant de garantie wil afdwingen en (ii) het geobserveerde defect te beschrijven.

Als door de Klant een niet met de Overeenkomst in overeenstemming zijnde afwijking wordt waargenomen wat betreft een Gebruikt Product, is de Klant niet verplicht bewijs te overleggen dat dit Gebruikte Product defect was ten tijde van de verkoop, voor een periode van maximaal twaalf (12) maanden na de datum van levering van het desbetreffende Gebruikte Product. Na deze periode van twaalf (12) maanden is de Klant verplicht dergelijke bewijs te overleggen (door verschillende verklaringen, reparatie-offertes of deskundigheid), zonder welke de juridische garantie van overeenstemming niet van toepassing is.

De Klant zal de keuze maken of het Product wordt gerepareerd of vervangen. In overeenstemming met artikel L217-12 van de Consumentenwet kan Guillemot echter het verzoek van de Klant om het Product in overeenstemming te brengen met de wet weigeren indien dit onmogelijk is of onevenredig hoge kosten met zich meebrengt in verhouding tot de waarde die het Product zou hebben gehad zonder een gebrek aan overeenstemming, in verhouding tot het belang van het gebrek aan overeenstemming, of in verhouding tot de mogelijkheid om voor de andere keuze te kiezen zonder aanzienlijke ongemakken voor de Klant.

Als reparatie of vervanging van het Product niet mogelijk is, kan de Klant het Product kosteloos retourneren aan Guillemot en krijgt hij de gefactureerde prijs terugbetaald (inclusief de kosten voor standaard verzendwijze, indien van toepassing), of kan hij het Product houden en krijgt hij een gedeelte van de gefactureerde prijs terugbetaald.

De wettelijke garantie van overeenstemming geldt ongeacht andere commerciële garanties die mogelijk door Guillemot worden versterkt.

Uit hoofde van artikel L.217-5 III van de consumentenwet, is de wettelijke garantie van overeenstemming niet van toepassing in geval van slijtage, krassen en/of verkleuringen op Gebruikte Producten. Gebruikte Producten kunnen namelijk dergelijke kenmerken hebben zoals aan de Klant vermeld in Artikel 2.2.3.

 • Wettelijke garantie tegen verborgen gebreken (artikel 1641-1649 en artikel 2232 van het Burgerlijk Wetboek):

Als het Product verborgen gebreken heeft die het ongeschikt maken voor het beoogde gebruik, of die afbreuk doen aan genoemd gebruik in een dergelijke mate dat de Klant het Product niet zou hebben verworven, of alleen zou hebben gekocht tegen een lagere prijs indien deze gebreken toen bekend geweest zouden zijn, dan kan de Klant de garantie tegen verborgen gebreken binnen een periode van twee (2) jaar na ontdekking van het gebrek afdwingen. De Klant dwingt deze garantie af door contact op te nemen met Guillemot door het contactformulier op de website in de sectie "KLANTENSERVICE" van zijn klantaccount online volledig in te vullen en in te dienen. Daarbij dient de Klant (i) ervoor te zorgen dat het nummer en de datum van de Bestelling overeenkomen met het Product waarvoor de Klant de garantie wil afdwingen en (ii) het geobserveerde defect te beschrijven.

Als de Klant het verborgen gebrek aantoont door het overleggen van verschillende verklaringen, reparatie-offertes of deskundigheid, dan kan hij kiezen het Product te retourneren en de aankoopprijs (exclusief verzendkosten) terugbetaald te krijgen, of het Product te houden en een vergoeding te ontvangen voor een deel van de aankoopprijs, een en ander te bepalen door deskundigen.

9.2 Commerciële garantie voor Gebruikte Producten

Ongeacht de commerciële garantie blijft Guillemot verantwoordelijk voor de wettelijke garantie van overeenstemming zoals bepaald in artikel L.217-3 tot en met L.217-20 van de consumentenwet en de garantie met betrekking tot gebreken in het verkochte Product, overeenkomstig de voorwaarden zoals vastgelegd in artikel 1641-1649 en 2232 van het Burgerlijk Wetboek. Als het Gebruikte Product ongeschikt is voor gebruik dat normaal verwacht kan worden van een dergelijk product en/of als het niet overeenkomt met de beschrijving geleverd door Guillemot en/of als het niet de door Guillemot geadverteerde kwaliteiten bezit (hierna het "Defecte Gebruikte Product"), dan heeft de Klant derhalve recht op een commerciële garantie volgens de volgende voorwaarden:

 • Tijdens de eerste drie (3) maanden na levering kan de Klant het Defecte Gebruikte Product aan Guillemot retourneren en krijgt hij de gefactureerde prijs voor het Gebruikte Product terugbetaald, met inbegrip van kosten die mogelijk zijn gemaakt voor de oorspronkelijke levering en de kosten voor het terugzenden.
 • Tijdens de vierde, vijfde en zesde maand na levering kan de Klant het Defecte Gebruikte Product behouden en krijgt hij een restitutie van vijftig (50) procent van de gefactureerde prijs voor het Gebruikte Product, met inbegrip van kosten die mogelijk zijn gemaakt voor de oorspronkelijke levering.
 • Tijdens de zes maanden na de zesde maand na levering kan de Klant het Defecte Gebruikte Product behouden en krijgt hij een restitutie van vijfentwintig (25) procent van de gefactureerde prijs voor het Gebruikte Product, met inbegrip van kosten die mogelijk zijn gemaakt voor de oorspronkelijke levering.

De volgende gebreken zijn uitgesloten van deze commerciële garantie: slijtage, krassen en/of verkleuringen op Gebruikte Producten.

Om de commerciële garantie af te dwingen, moet de Klant contact opnemen met Guillemot door het contactformulier op de website in de sectie "KLANTENSERVICE" van zijn klantaccount online volledig in te vullen en in te dienen. Daarbij dient de Klant (i) ervoor te zorgen dat het nummer en de datum van de Bestelling overeenkomen met het Product waarvoor de Klant de garantie wil afdwingen en (ii) het geobserveerde defect te beschrijven.

Artikel 10: Intellectueel eigendomsrecht

De merken vermeld op de Website of de Producten zijn geregistreerde handelsmerken. Deze merken blijven het volledige eigendom van Guillemot en/of hun respectieve eigenaren, en hun reproductie, geheel of gedeeltelijk, zonder uitdrukkelijke toestemming van Guillemot is ten strengste verboden. Dit geldt ook voor alle illustraties, afbeeldingen, tekeningen, modellen en octrooien, ongeacht of de hier boven genoemde onderhevig zijn aan intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 11: Termijn voor de beschikbaarheid van reserveonderdelen die van essentieel belang zijn voor het gebruik van Producten

Guillemot levert geen reserveonderdelen.

Artikel 12: Persoonlijke informatie

In haar rol als verantwoordelijke voor gegevens (zoals gedefinieerd in artikel 4 van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016) verwerkt Guillemot persoonsgegevens die nodig zijn voor het beheer van Klanten en potentiële klanten (aanmaken van klantaccount, Bestellingen, betaling, facturering, levering, after-sales service, uitoefening van rechten, enz.), het beheer van het versturen van commerciële informatie, en het beheer van geschillen, overeenkomstig de geldende voorschriften met betrekking tot persoonsgegevens. Persoonlijke informatie van de Klant verzameld door Guillemot is nodig om Bestellingen van de Klant te verzorgen en wordt opgeslagen in Guillemot's klantbestanden. Verwerkingen met betrekking tot factureringsgegevens zijn ook wettelijke verplichtingen. Verwerkingen met betrekking tot de authenticatie van de betalende partij zijn nodig voor het beschermen van de legitieme belangen van zowel Guillemot als kaarthouders (om slachtoffers van fraude te voorkomen). Verwerkingen met betrekking tot de after-sales service en het beheer van geschillen zijn nodig voor het beschermen van de legitieme belangen van Guillemot (het vermijden of oplossen van geschillen, en het bevorderen van de kwaliteit en de reputatie van de producten en diensten van Guillemot, en het beschermen van de financiële belangen van Guillemot). Het postadres, e-mailadres en telefoonnummer van de Klant worden doorgegeven aan Guillemot's service provider verantwoordelijk voor het leveren van de Producten. Guillemot's service provider verantwoordelijk voor het verwerken van betalingen via creditcard verzamelt de kaartgegevens (informatie met betrekking tot de identiteit van de kaarthouder, het kaartnummer, het land waar de kaart is uitgegeven, de vervaldatum en de beveiligingscode van de kaart, indien van toepassing). Informatie met betrekking tot facturering en levering, het gebruikte e-mailadres en de aankoopgeschiedenis worden gedeeld met Guillemot's service provider verantwoordelijk voor de verwerking van betalingen via de creditcard om frauduleuze betalingen te voorkomen (om de betalende partij te authenticeren). Ten einde de partij die de betaling verricht te authenticeren, verzamelt de service provider tevens het IP-adres van het apparaat dat voor de betaling wordt gebruikt. Afhankelijk van de bank van de kaarthouder, kan de Klant worden verplicht één of meer aanvullende vragen van de bank te beantwoorden (zie artikel 4.1). Guillemot kan echter op geen enkele manier te weten komen of hierbij persoonsgegevens worden verzameld (omdat Guillemot niet bekend is met door bedoelde bank gebruikte methoden). Met de uitdrukkelijke toestemming van de houder van de klantaccount, kan Guillemot of haar dochterondernemingen hem/haar promotionele of reclame gerelateerde e-mails sturen. De houder van de klantaccount heeft het recht, indien hij/zij dat wenst, te stoppen met het ontvangen van dergelijke commerciële e-mails (op enig moment in zijn/haar klantaccount, of door te klikken op een uitschrijven-koppeling aanwezig in dergelijke e-mails). Met betrekking tot zijn of haar telefoonnummer wordt de Klant er door Guillemot van op de hoogte gebracht dat hij of zij het recht heeft om zich te laten registreren op de verzetslijst voor telefonische klantenwerving (in Frankrijk: Bloctel), in overeenstemming met artikel L223-2 van de consumentenwet.

Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978, nadien gewijzigd, heeft iedere Klant, na bewijs van identiteit, het recht om de verantwoordelijke voor gegevens inzage te vragen in persoonsgegevens in verband met hem/haarzelf, ten einde deze gegevens te corrigeren of te verwijderen, en om te verzoeken verwerking van deze gegevens te beperken. Om dit recht uit te oefenen, hoeft de Klant slechts het formulier op de Website in de sectie "CONTACT OPNEMEN" online in te vullen en in te dienen. Als de Klant niet tevreden is met het antwoord van Guillemot, kan hij/zij een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (de CNIL in Frankrijk, de AP [Autoriteit Persoonsgegevens] in Nederland, de Gegevensbeschermingsautoriteit in België).

Factureringsgegevens worden bewaard voor een periode van tien (10) jaar vanaf de factuurdatum. Andere gegevens worden bewaard voor een periode van drie (3) jaar vanaf de laatste login op zijn/haar klantaccount of vanaf de laatste e-mail vanaf het e-mailadres gekoppeld aan deze gegevens. Bankgegevens wordt niet bewaard door Guillemot.

Beveiliging van creditcard-gegevens: Guillemot slaat geen gegevens op over de creditcard of de PayPal®-account die wordt gebruikt voor het betalen van de Bestelling. Door het invullen van het betalingsformulier, verstuurt de Klant zijn/haar bankgegevens naar Guillemot's service provider verantwoordelijk voor het verwerken van betalingen.

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Guillemot, kan de Klant de sectie "PRIVACYBELEID" raadplegen op de Website.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

Guillemot kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval het niet nakomen van haar verplichtingen het gevolg is van een onvoorzienbare en onoverkomelijke daad door een derde partij in de overeenkomst, of ten gevolge van overmacht in de zin van de Franse jurisprudentie, of als gevolg van het niet nakomen of onvoldoende nakomen van de koopovereenkomst door de Klant.

Bovendien kan Guillemot niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade in verband met het gebruik van het internet door de Klant.

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud

De Producten blijven eigendom van Guillemot tot het moment van volledige ontvangst van de betaling. De betaling wordt geacht te zijn gedaan op de datum van ontvangst van de bedragen op Guillemot's bankrekening. In het geval betaling niet is ontvangen van de Klant en één of meer Producten reeds zijn verzonden naar de Klant, kan Guillemot het Product of de Producten voor rekening en risico van de Klant terughalen. In elk geval is na ontvangst van de Producten door de Klant of zijn vertegenwoordiger het risico overgedragen aan de Klant.

Artikel 15: Toepasselijk recht en jurisdictie

Geautomatiseerde bestanden opgeslagen in Guillemot's computersystemen onder in redelijkheid beveiligde omstandigheden worden beschouwd als bewijs van de overdracht van Bestellingen en betalingen die hebben plaatsgevonden.

Behoudens een kennelijke fout van de kant van Guillemot, hebben de gegevens opgeslagen in Guillemot's computersystemen bewijskracht met betrekking tot Bestellingen geplaatst door de Klant. Archivering van Bestellingen en facturen gebeurt op een betrouwbare en duurzame drager teneinde een betrouwbare en duurzame kopie te waarborgen.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden, de online verkoopovereenkomst en alle gerelateerde geschillen en klachten, zijn onderworpen aan het Franse recht.

Bij elk geschil tussen Guillemot en de Klant, zullen partijen een minnelijke schikking proberen overeen te komen.

Teneinde dit te bewerkstelligen, kan de Klant elke claimaanvraag in verband met zijn Bestelling of met deze Algemene Verkoopvoorwaarden schriftelijk indienen door contact op te nemen met de klantenservice van Guillemot via het formulier op de Website in de sectie "KLANTENSERVICE" van zijn klantaccount.

Indien een minnelijke schikking tussen Guillemot en de Klant niet kan worden overeengekomen, kan de Klant, in overeenstemming met de bepalingen van de consumentenwet die betrekking heeft op de minnelijke schikking van geschillen, de zaak kosteloos verwijzen naar de consumentenombudsman horende bij Guillemot — de Association des Médiateurs Européens / Europese Mediatorsvereniging (AME Conso) — binnen een termijn van één (1) jaar na zijn of haar schriftelijke claim verstuurd naar Guillemot.

Verwijzing naar de consumentenombudsman kan op één van de twee volgende manieren worden uitgevoerd:

 • hetzij door het invullen van het bijbehorende formulier op de AME Conso-website: mediationconso-ame.com; of
 • door een brief te sturen naar AME Conso, 11 Place Dauphine, 75001 Parijs, Frankrijk.

De verwijzingsprocedures van de consumentenombudsman zijn beschikbaar op het volgende adres: https://www.mediationconso-ame.com/le-processus-de-la-mediation-de-la-consommation.html

Ingevolge artikel L.612-2 van de consumentenwet beoordeelt de bemiddelaar geen geschillen waarbij de aanvraag duidelijk ongegrond of beledigend is, of waarbij het geschil eerder is onderzocht of op het moment van aanvraag wordt onderzocht door een andere bemiddelaar of een rechtbank, of als de consument zijn aanvraag bij de bemiddelaar meer dan één (1) jaar na zijn schriftelijke claim bij Guillemot heeft ingediend, of als de bemiddeling niet binnen het competentiegebied van de bemiddelaar valt, of ten slotte als de consument niet kan aantonen dat hij al pogingen heeft gedaan zijn geschil direct met Guillemot op te lossen in de vorm van een schriftelijke claim in overeenstemming met de voorwaarden zoals geformuleerd in deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

De bemiddelingsprocedure heeft als doel om via bemiddeling een minnelijke schikking te treffen in een consumentengeschil. Het staat de partijen echter vrij om het gebruik van bemiddeling te aanvaarden of af te wijzen of om, naargelang het geval, de oplossing die door de bemiddelaar wordt voorgesteld, te aanvaarden of af te wijzen. Indien partijen geen minnelijke schikking overeenkomen, zijn geschillen de uitsluitende bevoegdheid van de Franse rechtbanken.

Bovendien heeft de Europese Commissie op grond van artikel 14 van Verordening nummer 524/2013/EU, een platform ingesteld voor het faciliteren van het onafhankelijk en buitengerechtelijk online oplossen van geschillen tussen consumenten en professionals binnen de Europese Unie. Dit platform is beschikbaar op het volgende internetadres: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Artikel 16: Diverse

In het geval enige bepaling van deze Algemene verkoopvoorwaarden door een bevoegde rechtbank als onwettig of niet-afdwingbaar wordt aangemerkt, zullen de overige bepalingen bindend blijven.

Indien een van de partijen niet haar rechten doet gelden met betrekking tot enige bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, zal een dergelijke actie of het nalaten van actie niet mogen worden opgevat als zijnde het afstand doen van verleende rechten door de betreffende bepaling of door enige andere bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

Geen enkele toezegging kan worden gedaan door één van beide partijen uit naam van en/of namens de andere partij. Bovendien blijft elk van de partijen als enige verantwoordelijk voor zijn beweringen, verplichtingen, services, producten en personeel.

Artikel 17: Verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Met het oog op de bescherming van het milieu mag de Klant zijn Producten aan het einde van de levensduur van het Product of wanneer het Product niet meer wordt gebruikt, niet afdanken samen met ander huishoudelijk afval.

Bij aankoop van een Product kan een milieubijdrage worden vereist van de Klant, in overeenstemming met de regelgeving. Het volledige bedrag van deze bijdrage wordt gedoneerd aan een erkende milieu-organisatie om de recycling van het Product te financieren.

Klanten hebben verschillende opties om het Product af te danken aan het einde van de levensduur van het Product of wanneer het Product overbodig is geworden. De Klant kan:

-   het Product inleveren bij een nabijgelegen kringloopcentrum of bij een verzamelpunt beheerd door lokale overheden of maatschappelijke organisaties, of

-   het Product doneren aan een organisatie voor maatschappelijk nut.

Artikel 18: Contact

Guillemot kan gecontacteerd worden:

 • Via e-mail, via het contactformulier in de sectie "CONTACT OPNEMEN" van de Website, en/of
 • Telefonisch op de telefoonnummers die vermeld staan in de sectie "CONTACT OPNEMEN" op de Website, tijdens de openingsdagen en -tijden van de telefonische ondersteuningsdienst.